Alexandra Kollegiet

2008
2008
Resultatopgørelse for 1. januar- 31 december 2008
 
Indtægter 2008
Kontingenter                       13.450
Sponsorater                        21.861
Salg af julekort                         330
Renteindtægter                    1.760
Indtægter i alt                     37.401


Udgifter
Udbetalt støtte                    47.056
Porto                                         485
Kontorudgifter                               0
Generalforsamling                  1.468
Bestyrelsesmøder                          0
Bankgebyrer                                20
Øvrige udgifter -____________500_ 
Udgifter i alt                          49.529

Årets resultat                 -12.128
der overføres til egenkapitalenBalance pr. 31. december

Aktiver 2008

Anlægsaktiver:
Anlægsaktiver                                    0
Anlægsaktiver i alt:                            0
 
Omsætningsaktiver:
 Likvide beholdninger                  66.630
Omsætningsaktiver i alt             66.630
 
Aktiver i alt:                           66.630


Passiver
Egenkapital  primo                      72.089
Overført årets resultat             -12,128        
Egenkapital i alt                          59.961

Gæld:
Langfristet gæld:
Langfristet gæld i alt:                          0
 
Kortfristet gæld:
Diverse kreditorer                         6.669
Kortfristet gæld i alt                      6.669

Gæld i alt                                       6.669

Passiver i alt                           66.630