Alexandra Kollegiet

2008 Referat
23-05-2008
.
 
Referat fra Generalforsamling
 
 
Tirsdag den 20. maj 2008 kl. 17.00
på Alexandrakollegiet
Druehaven 25 - 2500 Valby
 
I henhold til vedtægternes § 5 er dagsordenen som følger:
 
1.             Valg af dirigent og referent.
2.             Formandens beretning.
3.             Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4.             Kontingentfastsættelse.
5.             Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter.
6.             Indkomne forslag.
7.             Eventuelt.
 
 
Støtteforeningens vedtægter og navnene på bestyrelsen kan ses på Alexandrakollegiets hjemmeside www.alexandrakollegiet.dk. under punktet ”Støtteforeningen”
 
 
 
 
 Ad 1. Valg af dirigent og referent.
 
Anette Thomasen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
  
Kirsten Nielsen blev valgt som referent.
 
Ad 2.  Formandens beretning: ved Lone Kühlmann
 
            Det lysner over agres feldt og også over Alexandra-kollegiet. Efter et langt sejt træk fra Mødrehjælpen og kollegiets forstander Lisbet Ernager lykkedes det omsider i december 2007 at få officiel godkendelse af Københavns Kommune, og i den forbindelse at komme på det som hedder Tilbudsportalen – begge dele en forudsætning for, at kommunerne kan betale regningen for dem, de henviser til kollegiet.
             Som nogen vil kunne huske, var der sidste år ledige lejligheder, fordi man ikke turde fylde op, før der var kommunalt tilsagn.
Det medførte et underskud på 700.000 kr. som Mødrehjælpen dækkede.
I januar kunne kollegiet omsider sende materiale ud til jobcentre, børne-og familieafdelinger, sundhedspleje, krisecentre m.v. og det har ført til en række henvendelser fra interesserede kommuner. I øjeblikket bor der 8 mødre med deres børn på kollegiet og 1. juni kommer der to til, og der er desuden en 11. på vej.
Så er der fuld belægning. Der er stadig tre beboere, som ikke har penge med fra deres kommuner, og det betyder at midlerne skal findes andet sted. De unge bliver ikke sat på gaden.
Der er øget fokus på Alexandrakollegiet, også fra politiske side.
Velfærdsminister Karen Jespersen synes at ideen med kollegier til unge mødre er værd at
støtte, og ser gerne flere kollegier med samme formål.
De offentlige midler rækker langt, og det var en festdag, da Alexandrakollegiet i februar i år
fik besked om, at Regeringen i forbindelse med fordelingen af Satspuljemidlerne, havde afsat
et stort millionbeløb over en årrække, til kollegier for unge sårbare mødre.
Fra 1. maj er der ansat en pædagog i børnerummet 31 timer ugentligt. Midlerne kommer fra Velfærdsministeriet, og pædagogen skal især arbejde for at få flere frivillige, så der bliver bedre mulighed for at få passet syge børn.
Der er i øjeblikket en stilling som socialrådgiver opslået. Den skal besættes 1.9..
22 unge mødre bor eller har boet på kollegiet. 8 er færdiguddannet. 8 er i gang med en ungdomsuddannelse eller kompetancegivende uddannelse, 2 er på daghøjskole og tre nye begynder uddannelse til august. En har midlertidigt afbrudt sin uddannelse og venter på at komme i behandling.
Målet for kollegiet er en personalenormering på fem, og det vil ske i takt med, at der bliver råd til det.
Både de mødre og børn der komme på kollegiet har oplevet alvorlige og ulykkelige ting, og er præget af det. Lisbet Ernager vurderer at der sker en ændring i målgruppen med kommunernes overtagelse af betalingen, så personalet skal udvikle deres meteoder så indsatsen passer de kvinder, der på kollegiet nu.
Fra Støtteforeningens side har vi ganske ærligt mest stået på sidelinien og støttet forskellige initiativer, når der var mulighed for det, men nu synes kollegiets fremtid meget mere sikker, så vi vil koncentrere os om en offensiv indsats for at få nye medlemmer, og det vil vi også meget gerne have jeres hjælp til. Vi forsøgte os op til jul med en lille julemail om ekstra støtte, men i år vil vi prøve at være lidt tidligere ude og måske simpelthen få lavet julekort som samtidig er en lille hverve-sag, som medlemmerne og andre kan købe og bruge. Hverken de offentlige midler eller de midler, som Kollegiet får bevilget på anden vis, rækker
ud over den daglige drift, og her er det så, at Støtteforeningen kommer ind i billedet.
 
Det vi kan gøre, er at sørge for, at der er midler til den lille ekstra opmuntring, når tingene er ved at brase sammen om hovedet på de unge mødre, så der bliver motivation til at holde ud med uddannelsen.
Udover kontingenter har vi fået flere flotte bedrag, fra bl.a. Zonta og Marguritteordenen, men det vil Merete komme nærmere ind på. Lige her forleden bidrog vores bestyrelsesmedlem Morten Albæk med kr. 2861, som er det beløb som er til overs efter han har betalt skat af garantibeløbet på sin nye bog, som meget apropos hedder ”Nedslag mellem det vi siger, og det vi gør.”
 
 
        Forstander Lisbeth Ernager  besvarede spørgsmål om kollegiets hverdag.
 
        Beretningen blev godkendt.
 
Ad. 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 
 Merete Dick gennemgik de uddelte papirer vedr. Regnskab for perioden 1.januar -31.december 2007,Balance pr. 31.12.2007 samt Budget for 2009.
 
Der blev i 2007 i alt indbetalt 15.950 kr. i kontingent, samt sponsorater for kr. 32.000.
 
Formuen var 31.12. 2007 kr.72.089
     
Der er d. 20.maj. 2008 63 medlemmer af Støtteforeningen.
        
Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning. Kassereren gjorde klart at Støtteforeningen havde brug for et øget medlemstal, hvis der skal holdes et fornuftigt aktivitetsniveau.
 
Foreningen har fået indbetalt et beløb fra :Rita Nielsen Nykøbing Falster.
Kassereren vil gerne i kontakt med nogen, der har nærmere oplysning om Rita Nielsen.
 

Ad. 4. Kontingentfastsættelse.
 
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent :
100 kr. for enkeltmedlemskab
1000 kr. for firmaer og lign.
 
Forslaget blev vedtaget.
 
 
 Ad. 5. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter.
 
 Bestyrelsen har været:
 
              Lone Kühlmann- Formand
              Merete Dick- kasserer
              Kirsten Nielsen- sekretær
              Ane Nyrop
              Lisbeth Ernager
              Stig Andersen
              Morten Albæk
              Anette Thomassen
            
              Revisor: Lise Haislund
 
              Alle blev valgt.
 
 Ad. 6. Indkomne forslag
 
 Der var ingen indkomne forslag.
 
 
 
Ad. 7. Eventuelt.
 
Generalforsamlingen sluttede med at der var mulighed for en rundvisning på kollegiet og Støtteforeningen var herefter vært ved et lille traktement